Regelgeving voor videobewaking

Reserveer
left
right
Helder
Kies aankomstdatum
VOORWAARDEN VOOR VIDEOBEWAKING IN ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O,

In de voorschriften worden het doel en de beginselen van de werking van het videobewakingssysteem in ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. (hierna ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. of de Onderneming genoemd), de installatieplaatsen van de systeemcamera's op het terrein van ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. , de regels voor het opnemen en opslaan van informatie en de manier van beveiliging ervan, evenals de mogelijkheid om verzamelde gegevens over evenementen te delen. ZLOTY POTOK RESORT - REGELS VAN VIDEOBEWAKING
De beheerder van de videobewakingsapparatuur is ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.
Het doel van videobewaking is het waarborgen van de veiligheid van eigendommen en personen die zich bevinden binnen de infrastructuur van de bedrijfseenheden van Zloty Potok Resort Sp. z o.o. op de volgende locaties:

  1. Hoofdgebouw (hotel)
  2. Restaurant
  3. Strand
  4. Toegangspoort

De basis voor de invoering van videobewaking in het bedrijf is artikel 6, lid 1, onder f), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

  1. De locaties die onder videobewaking vallen in het hoofdgebouw zijn: de hoofdingang, de receptie, het buitenterras naast de receptie
  2. De locaties die onder videobewaking vallen in het restaurant zijn: bar, keuken, buitenterras van het restaurant,

Bewaking werkt de klok rond..
Alleen het beeld (vision) van de camera's van het bewakingssysteem wordt opgenomen en opgeslagen op een fysieke drager. Het videobewakingssysteem in ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. bestaat uit:

  1. camera's die gebeurtenissen opnemen met een resolutie waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd;
  2. apparaten voor het opnemen en opslaan van beelden op een fysieke drager;
  3. monitoren voor het bekijken van opgenomen gebeurtenissen.

De elementen van videobewaking worden waar nodig en financieel mogelijk verbeterd, vervangen en uitgebreid.
Plaatsen die onder videobewaking vallen, worden gemarkeerd met passende informatieborden met een pictogram van de camera.
Bij de ingangen van de bedrijfseenheden van het bedrijf worden borden geplaatst
informatie-/inlichtingenborden met een informatieclausule in overeenstemming met artikel 13 van de RODO.
De recorder bevindt zich samen met de bewakingsmonitor in de daarvoor bestemde ruimten van de afzonderlijke bedrijfseenheden van ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. . Uitsluitend bevoegde medewerkers van ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. .
De opname van het monitoringsysteem mag alleen beschikbaar worden gesteld aan bevoegde instanties in het kader van hun wettelijke activiteiten, bijv. de politie, de rechtbanken, het Openbaar Ministerie, op hun schriftelijk verzoek. Het beschikbaar stellen van de opnames aan individuen kan inbreuk maken op de rechten en vrijheden van andere derden.
De opslagperiode voor opgenomen gegevens is maximaal 14 dagen, waarna de gegevens worden gewist door de gegevens op het video-opnameapparaat te overschrijven. In de praktijk kan deze periode korter zijn dan 14 dagen.
In gerechtvaardigde gevallen, op basis van verzoeken van bovengenoemde autoriteiten, met name wanneer de videobewakingsapparatuur een gebeurtenis heeft geregistreerd die verband houdt met de schending van de veiligheid van personen en goederen, kan de opslagperiode van de gegevens worden verlengd met de tijd die nodig is om de procedure af te ronden waarvan het onderwerp de door de videobewaking geregistreerde gebeurtenis is.
Een persoon die geïnteresseerd is in het verkrijgen van bewakingsgegevens voor toekomstige procedures kan een schriftelijk verzoek indienen bij ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. met een verzoek om ze te beveiligen tegen verwijdering na het verstrijken van de standaard bewaartermijn. Het verzoek moet worden ingediend bij het kantoor van het bedrijf binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de gebeurtenis had kunnen worden opgenomen door de videobewaking. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, kunnen de veiligheid van het beeld niet garanderen omdat het mogelijk van de recorder wordt verwijderd.
Een correct ingediend verzoek moet de exacte datum en locatie bevatten, bijv.: toegangspoort, enz. en de geschatte tijd van de gebeurtenis. Anders is het niet mogelijk om het juiste beeld te vinden.
Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de werkelijke tijd en de tijd op de bewakingsbeelden, omdat het systeem niet is gesynchroniseerd met een externe tijdbron.
Personen die toegang hebben tot het beeld dat is opgenomen door de videobewaking zijn verplicht om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, en hun toestemming voor toegang tot dergelijke gegevens vereist het verlenen van uitdrukkelijke toestemming door ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.
Aan de verplichting om informatie te verstrekken aan personen van wie persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd in het kader van de monitoring, wordt voldaan door de regels en voorschriften van de monitoring beschikbaar te stellen via de website www.zlotypotokresort.pl en ook bij de receptie, in de exploitatie-eenheden van ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. De meerderheid van de personen die in het monitoringsysteem worden geregistreerd, kunnen mogelijk niet door ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O., maar alleen door bevoegde diensten, bijv. de politie: Politie.
Elke persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Het bezwaar zal door ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. .
Elke persoon heeft het recht om de rectificatie van gegevens te vragen wanneer deze niet overeenstemmen met de feitelijke stand van zaken, en bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, om de verwerking van gegevens te wissen of te beperken. Verzoeken in deze zaken moeten worden gericht aan de maatschappelijke zetel adres van Zloty Potok Resort. voor onderzoek.
Elke persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat is de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens.

Złoty Potok Resort

Vind ons op de kaart

Locatie

Vind ons op de kaart

Een faciliteit ver weg van de drukte van de stad. Bezoek ons en ontspan midden in de natuur.


Vind ons op de kaart