Regulamin monitoringu wizyjnego

Rezerwuj
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O,

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w firmie ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. (zwaną dalej ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. lub Spółką), miejsca instalacji kamer systemu na terenie ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. , reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.ZŁOTY POTOK RESORT - REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.
Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury jednostek eksploatacyjnych Zloty Potok Resort Sp. z o.o. w następujących lokalizacjach:

  1. Budynek Główny (hotel)
  2. Restauracja
  3. Plaża
  4. Brama wjazdowa

Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Budynku Głównym to: wejście główne, recepcja, taras zewnętrzny przy recepcji
  2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Restauracji to: bar, kuchnia, taras restauracyjny zewnętrzny, sala restauracyjna

Monitoring funkcjonuje całodobowo.
Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
System monitoringu wizyjnego w ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. składa się z:

  1. kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  2. urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
Przy wejściach do jednostek eksploatacyjnych Spółki umieszcza się tablice
informacyjne/napisy informacyjne zawierające klauzulę informacyjną, zgodnie z art. 13 RODO.
Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajduje się w wyznaczonych pomieszczeniach poszczególnych jednostek eksploatacyjnych ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. . Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. .
Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek. Udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
Okres przechowywania zarejestrowanych danych wynosi do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 14 dni.
W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze Spółki w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę i miejsce, np.: brama wjazdowa itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O.
Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej www.zlotypotokresort.pl a także przy recepcji, w jednostkach eksploatacyjnych ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. Większość osób utrwalonych na monitoringu może być niemożliwa do zidentyfikowania przez ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. a jedynie przez uprawnione służby np.: Policję.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez ZŁOTY POTOK RESORT SP. Z O.O. .
Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować na adres siedziby Spółki Złoty Potok Resort. celem rozpatrzenia.
Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Złoty Potok Resort

Znajdź nas na mapie

Lokalizacja

Znajdź nas na mapie

Obiekt położony z dala od miejskiego zgiełku. Odwiedź nas i zrelaksuj się w otoczeniu natury.


Znajdź nas na mapie